Καταστατικό της Αδελφότητας Μικροχωριτών

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Το Σωματείο αυτό αποτελεί συνέχεια: α) του ομώνυμου Σωματείου, που ιδρύθηκε το 1885 στην Κωνσταντινούπολη από Μικροχωρίτες της Ευρυτανίας, που μετανάστευαν εκεί από παλιά, β) του Σωματείου των εν Αθήναις, Πειραιεί και Προαστείοις Μικροχωριτών «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1955 και γ) της Αδελφότητος Μικροχωριτών «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος», επωνυμία του ίδιου Σωματείου, μετά τις τροποποιήσεις του Καταστατικού το 1969 και το 1983, ώστε να συμπεριληφθούν στους κόλπους της και όσοι ανήκουν σε μικροχωρίτικες παροικίες του εσωτερικού (Λαμία, Θεσσαλονίκη κλπ.).

Άρθρο 1
Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα

Ιδρύεται εκπολιτιστικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΩΝ «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ», με έδρα την Αθήνα και παραστήματα σε άλλες πόλεις, που υπάρχει παροικία Μικροχωριτών.

Άρθρο 2
Σκοποί

Σκοποί της Αδελφότητας είναι: 1) η σύσφιγξη των φιλικών δεσμών και διατήρηση και ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων των Μικροχωριτών δια της επικοινωνίας των μελών όπου κι αν βρίσκονται, 2) η διατήρηση και αναβίωση των παραδόσεων και παλαιών εθίμων του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, 3) η προαγωγή του πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης και η ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή στα κοινά και για την επαγγελματική μόρφωσή τους, 4) η ηθική και υλική ενίσχυση για την αντιμετώπιση των εκάστοτε παρουσιαζομένων προβλημάτων του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας και μάλιστα όσων σχετίζονται με την πολιτιστική ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση του Χωριού, 5) η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίας συνεργασίας με τους εκλεγμένους τοπικούς φορείς (Τοπικό, Δημοτικό, Νομαρχιακό Συμβούλιο) κ.ά. 6) η ανάδειξη, διατήρηση και προβολή της ιστορικής, αρχαιολογικής, λαογραφικής και γενικά πολιτισμικής ταυτότητας του Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, καθώς και του φυσικού του περιβάλλοντος.

Άρθρο 3
Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο Μικρού Χωριού

Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών έχει ιδρυθεί και συνεχώς συντηρείται, εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο στο Παλιό Μικρό Χωριό Ευρυτανίας, γνωστό με την υπάρχουσα επωνυμία «Πνευματική Γωνιά», το οποίο διοικείται από το εκάστοτε εκλεγόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Αδελφότητας Μικροχωριτών. Το Μουσείο στεγάζεται στον ήδη διαμορφωμένο καταλλήλως χώρο παραδοσιακού κτιρίου του χωριού (άλλοτε δημοτικό σχολείο). Απαρτίζεται από μία αίθουσα Βιβλιοθήκης, δυο αίθουσες αρχαιολογικών και λαογραφικών εκθεμάτων, αίθουσα εθνικών αγώνων και φωτογραφικών κειμηλίων και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων συνολικού εμβαδού 337,61 τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο. Το κτίριο αυτό μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο έχει παραχωρηθεί από τη Νομαρχία Ευρυτανίας στην Αδελφότητα Μικροχωριτών για πολιτισμικούς σκοπούς. Έχει ήδη διαμορφωθεί σε Κήπο Ηρώων ο σχολικός του κήπος, ενώ το πρώην προαύλιο (του σχολείου) χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης οχημάτων των επισκεπτών.

Σκοπός του Μουσείου είναι: α) η περισυλλογή και καταγραφή κάθε ιστορικού, λαογραφικού ή άλλης μορφής αντικειμένου, που διασώζει την ιστορία, τις παραδόσεις και τη λαογραφία του Μικρού Χωριού, β) η διαφύλαξη και ανάδειξη της ιστορίας και του ιδιαίτερου τοπικού πολιτισμού του Μικρού Χωριού με όλες τις ποικίλες μορφές και εκδηλώσεις, που το εκφράζουν στη μακρόχρονη διαδρομή του, γ) η περισυλλογή και διαφύλαξη ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων σχετικών με δικαιοπραξίες ή συναλλαγές, όπως μερίδες δημοτολογίων, συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.ά. δ) η διαφύλαξη κειμηλίων, βιογραφικών στοιχείων, ημερολογίων, προφορικών αφηγήσεων, λαϊκών δοξασιών κ.ά., που συμβάλλουν στη διατήρηση της προφορικής παράδοσης και της πολιτισμικής ταυτότητας του Μικρού Χωριού, ε) η ενθάρρυνση και στήριξη ανασκαφικής έρευνας σε σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιφέρειας Μικρού Χωριού, στ) η μέριμνα και προώθηση, μέσω των τοπικών παραγόντων, της διαφύλαξης των ποικίλων μνημείων ή άλλων στοιχείων, που αποτελούν αψευδείς μάρτυρες βιοπορισμού, αγροτικής, κτηνοτροφικής και λοιπών μορφών ζωής (οικονομία, μετανάστευση κλπ.) του Μικρού Χωριού, όπως κτίσματα, καλντερίμια, νερόμυλοι, αλώνια κλπ. ζ) η με οιοδήποτε μέσο προβολή και ενημέρωση γύρω από την ιστορία, τη λαογραφία και τον φυσικό πλούτο του Μικρού Χωριού.

Για τον συντονισμό των εργασιών λειτουργίας του Μουσείου και εν γένει την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών, η Αδελφότητα Μικροχωριτών διατηρεί ιδιαίτερο γραφείο στη Βιβλιοθήκη του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού.

Άρθρο 4

Μέσα

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών της Αδελφότητας Μικροχωριτών είναι: 1) δημοσιεύσεις ή διαλέξεις σχετικές με την προαγωγή των σκοπών της Αδελφότητας, 2) η διοργάνωση εορτών, χορών, εκδρομών, εράνων, λαχειοφόρων αγορών και κάθε άλλη εκδήλωση ή δραστηριότητα που κρίνεται σκόπιμη από το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Συνέλευση, 3) η επικοινωνία με τους Μικροχωρίτες και ιδίως του ξενιτεμένους και η συνέχιση της περιοδικής έκδοσης «Μικροχωρίτικα Γράμματα», που έχει καθιερωθεί ως έγκυρο περιοδικό και εκδίδεται από τη δεκαετία του ’80, 4) η προώθηση συνεργασίας με άλλους ευρυτανικούς συλλόγους, ενώσεις ή ομοσπονδίες, 5) η διατήρηση, συντήρηση και επέκταση της Πνευματικής Γωνιάς του Χωριού, δηλ. της βιβλιοθήκης, του λαογραφικού Μουσείου της κλπ.

Άρθρο 5

Μέλη

Τα μέλη της Αδελφότητας Μικροχωριτών διακρίνονται σε τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.
α) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται οι καταγόμενοι από το Μικρό Χωριό ενήλικοι ή όσοι απέκτησαν μεν εκεί εγκατάσταση, διαμένουν όμως εις το εσωτερικό της χώρας. Σύζυγοι και τέκνα Μικροχωριτών εγγράφονται επίσης ως τακτικά μέλη. β) Οι διαμένοντες στο Μικρό Χωριό ή στο εξωτερικό εγγράφονται ως αντεπιστέλλοντα μέλη, γ) Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα, που έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών της Αδελφότητας, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Επίτιμος πρόεδρος, σύμβουλος ή μέλος).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις – Δικαιώματα – Διαγραφή Μελών

Τα τακτικά και αντεπιστέλλοντα μέλη καταβάλλουν για δικαίωμα εγγραφής πέντε (5) ευρώ, για ετήσια συνδρομή της Αδελφότητας δέκα (10) ευρώ και για ετήσια συνδρομή του περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα» είκοσι (20) ευρώ. Για κατοίκους του εξωτερικού η συνδρομή περιοδικού είναι πενήντα ευρώ ή αντίστοιχα δολάρια, ενώ για τα Ν.Π.Ι.Δ. είναι τριάντα ευρώ. Το περιοδικό αποστέλλεται δωρεάν σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. και ευρυτανικούς συλλόγους. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται μετά από απόφαση του Δ. Σ. της Αδελφότητας.

Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται με ζήλο και να προσφέρουν οπωσδήποτε τη συνεργασία τους στη Διοίκηση της Αδελφότητας για την προώθηση των σκοπών της σύμφωνα με το καταστατικό της και τις υποδείξεις του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου.
Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αναπτύσσει γραπτά ή προφορικά τις σκέψεις του προς το Δ.Σ. και την Γ ενική Συνέλευση ή να εισηγείται προτάσεις που να συμβάλουν στην ευόδωση των σκοπών της Αδελφότητας.
Διαγράφονται από την Αδελφότητα τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή της συνδρομής τους περισσότερο από ένα χρόνο. Κάθε διαγραφόμενο μέλος μπορεί να επανεγγραφεί αφού καταβάλει το δικαίωμα επανεγγραφής του.

Άρθρο 7
Πόροι

Πόροι της Αδελφότητας είναι: 1) οι συνδρομές των μελών της, 2) οι εισπράξεις από τη διενέργεια εράνων, χορών, λαχειοφόρων αγορών, εορταστικών εκδηλώσεων, εκδόσεων κλπ. και 3) δωρεές, χορηγίες και κληροδοτήματα προς αυτήν.

Άρθρο 8
Δωρητές -Ευεργέτες – Μεγάλοι Ευεργέτες

Πρόσωπα που ενισχύουν υλικά την Αδελφότητα ανακηρύσσονται ως Δωρητές, Ευεργέτες ή Μεγάλοι Ευεργέτες της Αδελφότητας. Η ανακήρυξή τους γίνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο φροντίζει για την επίδοση του σχετικού διπλώματος.
Μεγάλοι Ευεργέτες ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν για την ευόδωση των σκοπών της Αδελφότητας εφάπαξ ποσό άνω των 5.000 ευρώ, ενώ για μικρότερα ποσά ανακηρύσσονται ως Ευεργέτες ή Δωρητές, κατά την αμερόληπτη εκτίμηση των μελών του Δ.Σ. και πάντως για εφάπαξ ποσά όχι μικρότερα των 1.000 ευρώ.

Άρθρο 9
Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα που διοικούν την Αδελφότητα είναι η Γενική Συνέλευση των μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 10
Η Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση συγκροτείται από τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Συνέρχεται στην έδρα της Αδελφότητας τακτικά μεν κάθε τρία (3) χρόνια, έκτακτα δε όταν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο ή εφ’ όσον αυτό ζητηθεί από το 1/3 των τακτικών μελών με αίτησή τους προς το Δ. Σ., στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Οιαδήποτε άλλη άτυπη Γ. Σ. δύναται να συγκληθεί είτε στην έδρα της Αδελφότητας ή σε άλλο τόπο ευάριθμης μικροχωρίτικης παροικίας.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ. της Αδελφότητας, το οποίο ειδοποιεί τα μέλη της με έγγραφη πρόσκληση, στην οποία αναγράφονται: α) οι λόγοι της σύγκλησής της και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα, β) η ημέρα και ώρα καθώς και ο χώρος όπου θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία εφ’ όσον παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών μελών της, που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους προς την Αδελφότητα. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από 8 ημέρες και λογίζεται εν απαρτία με τα παρευρισκόμενα ταμιακώς εντάξει μέλη.
Όσα από τα ταμιακώς εντάξει μέλη αδυνατούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως, μπορούν να εκπροσωπηθούν στη Συνέλευση από άλλα μέλη, που τα εξουσιοδοτούν για το σκοπό αυτό με μια απλή αλλά υπογεγραμμένη εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση υπογράφεται από ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Κάθε μέλος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι πέντε απόντα ταμιακώς εντάξει μέλη.
Η Γ. Σ. προκειμένου να αρχίσει τη συνεδρίαση εκλέγει ένα τακτικό μέλος ως Πρόεδρό της, ένα ως Γραμματέα και τρία μέλη ως Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Η Γ. Σ. α) αποφασίζει για όλα τα θέματα που απασχολούν την Αδελφότητα, β) εγκρίνει την λογοδοσία του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, γ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Αδελφότητας. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών
Αρχαιρεσίες. Την εποπτεία των αρχαιρεσιών έχει η εκλεγείσα από τη Γ. Σ. Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία.
Για τις αρχαιρεσίες καταρτίζεται από το απερχόμενο Δ.Σ. ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων α)για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και β) για την Ελεγκτική Επιτροπή.
Τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις ταμιακές υποχρεώσεις τους, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στα αιρετά όργανα της Αδελφότητας. Όσα από τα τακτικά μέλη επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως προς το Δ. Σ. τουλάχιστον 5 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Είναι υποχρεωτική η εγγραφή ενός τακτικού μέλους ως υποψηφίου αν προταθεί από τρία τουλάχιστον ταμιακώς εν τάξει μέλη.
Τα αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. και να λαμβάνουν το λόγο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μετά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και την καταμέτρηση των ψήφων, η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει πίνακα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, τον οποίο υπογράφει και παραδίδει στο μέλος που εκλέχτηκε με τους περισσότερους ψήφους.
Οι επτά πρώτοι εκλεγέντες αποτελούν τα μέλη του νέου Δ.Σ., ενώ οι επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας. Ομοίως οι τρεις πρώτοι εκλεγέντες αποτελούν τα νέα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, ενώ οι επόμενοι θεωρούνται αναπληρωματικά της μέλη.

Άρθρο 11
Διοικητικό Συμβούλιο

Σύνθεση. Η Αδελφότητα διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για θητεία τριών ετών. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Ειδικό Γραμματέα και δυο Συμβούλους. Η συγκρότησή του σε σώμα και η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται εντός είκοσι ημερών από την εκλογή των νέων μελών, με πρωτοβουλία του εκλεγέντος με τους περισσότερους ψήφους μέλους.

Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, διαχειρίζεται τα διάφορα θέματα που αφορούν την Αδελφότητα και γενικά προβαίνει στις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της.
Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Αδελφότητας για την επόμενη χρήση και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την όλη κίνησή της.
Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της Αδελφότητας πρέπει να έχουν την μόνιμη κατοικία τους στον τόπο έδρας της Αδελφότητας. Η Αθήνα με τον Πειραιά και την ευρύτερη περιοχή Αθηνών (Αττική) θεωρούνται ως ενιαίος τόπος.
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου: Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά κάθε δυο μήνες και έκτακτα όποτε τούτο κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή το ζητήσουν τρία από τα μέλη του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Αδελφότητας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του νομίμου αναπληρωτή του και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα από τα μέλη του.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους με μόνη ανταμοιβή την ηθική ικανοποίηση από τη συμβολή τους στην ευόδωση των σκοπών της Αδελφότητας.
Αναπλήρωση Μελών Δ.Σ. Μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας παραιτηθέντα ή εκλιπόντα αναπληρώνονται από τα εκλεγέντα αναπληρωματικά μέλη με τη σειρά εκλογής.
Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. απέχει αδικαιολόγητα, για πάνω από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

Άρθρο 12
Καθήκοντα Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του αντιπροσωπεύει την Αδελφότητα σε όλες τις σχέσεις της ή παραστάσεις σε κάθε Δημόσια Διοικητική ή Δικαστική αρχή. Διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου και καθοδηγεί αυτό στην εκτέλεση και υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Συνάπτει εγκύρως συμβάσεις και συμφωνίες, υπογράφει σχετικά συμβόλαια, μετά από εξουσιοδοτική απόφαση του Δ.Σ., υπογράφει έγγραφα, ή δικόγραφα, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και γενικά εκπροσωπεί την Αδελφότητα για κάθε υπόθεση που αφορά αυτήν και τη δράση της. Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων, υπογράφει ληφθείσες επιταγές και γενικά πράττει κάθε τι που απαιτείται για την κανονική διεξαγωγή των εργασιών ή την οικονομική κίνηση της Αδελφότητας. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή υπάρχει κώλυμα, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος.

Γενικός Γραμματέας. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί το Μητρώο μελών της Αδελφότητας με τα πλήρη στοιχεία τους και τις ακριβείς διευθύνσεις τους. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Αδελφότητας και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα. Συντάσσει την έκθεση λογοδοσίας του Δ.Σ. Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας και φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα της Αδελφότητας. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Μεριμνά για την εκτύπωση των διευθύνσεων των μελών προς αποστολή της αλληλογραφίας και του περιοδικού της Αδελφότητας. Γενικά φροντίζει με τον Πρόεδρο για την διεκπεραίωση των υποθέσεων της Αδελφότητας και την επίτευξη των σκοπών της.

Τον Γ. Γραμματέα βοηθάει στο έργο του ο Ειδικός Γραμματέας, στον οποίο ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει αποκλειστικά ορισμένα από τα καθήκοντα του Γεν. Γραμματέα. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.

Ταμίας. Ο Ταμίας τηρεί τα βιβλία διαχείρισης της περιουσίας της Αδελφότητας, όλα μονογραφημένα σε κάθε σελίδα και υπογεγραμμένα στο τέλος από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα περιουσιακά στοιχεία της Αδελφότητας. Τηρεί ονομαστικές καρτέλες για κάθε μέλος, οι οποίες ενημερώνονται ανελλιπώς με τις συνδρομές ή δωρεές τους προς την Αδελφότητα. Ενεργεί κάθε είσπραξη με διπλότυπες αποδείξεις και εκτελεί πληρωμές με εντάλματα υπογεγραμμένα από τον ίδιο και τον Πρόεδρο και οπισθογραφεί ληφθείσες επιταγές προς κατάθεση. Ενεργεί τις δαπάνες, που αποφασίζει το Δ.Σ. με τις ανάλογες αναλήψεις από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της Αδελφότητας, το οποίο ενημερώνει το Δ.Σ. για την κίνηση του Ταμείου, τακτικά σε κάθε συνεδρίασή του και έκτακτα όταν ζητηθεί από το Δ. Σ. ή τον Πρόεδρο. Ο Ταμίας για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών της Αδελφότητας μπορεί να κρατά στο Ταμείο του χρηματικό ποσό μέχρι 500 ευρώ, υποχρεούμενος να καταθέτει το επιπλέον χρηματικό ποσό εντόκως επ’ ονόματι της Αδελφότητας στην επιλεγείσα Τράπεζα ή Ταμιευτήριο. Ο Ταμίας συντάσσει τον οικονομικό Απολογισμό και Προϋπολογισμό νέας χρήσης, που αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Αδελφότητας και διευκολύνει την Ελεγκτική Επιτροπή να ασκήσει τον απρόσκοπτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της Αδελφότητας. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Ταμία για αρκετό χρονικό διάστημα, με υπόδειξη του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος του για να ασκήσει προσωρινά τα καθήκοντά του.

Σύμβουλοι. Οι Σύμβουλοι, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, δραστηριοποιούνται στις δημόσιες σχέσεις της Αδελφότητας. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο, υπεύθυνο σύμφωνα με το νόμο, αναλαμβάνουν τη συλλογή της ύλης, την επιμέλεια της έκδοσης και την αποστολή του περιοδικού «Μικροχωρίτικα Γράμματα». Συμμετέχουν ή συμπαρίστανται στην Εκπολιτιστική Επιτροπή της Αδελφότητας, προτείνοντας ή οργανώνοντας διάφορες εκδηλώσεις.

Άρθρο 13
Έλεγχος Διαχείρισης

Ο έλεγχος της διαχείρισης της Αδελφότητας γίνεται από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.
Η Ε.Ε. ελέγχει τα βιβλία Ταμείου, τις καρτέλες συνδρομών των μελών, τα πρακτικά συνεδριάσεων και γενικά ότι αφορά στην υπό έλεγχο χρήση. Συντάσσει έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου της, το οποίο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Αδελφότητας. Αναπλήρωση Μελών. Τα απόντα ή κωλυόμενα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη.

Άρθρο 14
Εκπροσώπηση της Αδελφότητας

Για την επίτευξη των σκοπών της Αδελφότητας και ιδιαίτερα για την καλύτερη επικοινωνία και σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των Μικροχωριτών, το Δ.Σ. δύναται να ορίζει αντιπροσώπους σε τόπους με ευάριθμη μικροχωρίτικη παροικία. Οι αντιπρόσωποι δύνανται: α) να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. (αν δεν είναι ήδη μέλη του) και να ενημερώνονται για τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν την Αδελφότητα, β) να εισπράττουν τις συνδρομές των μελών και να τις αποδίδουν στον Ταμία της Αδελφότητας, γ) να συμβάλουν στην ευόδωση των σκοπών της Αδελφότητας με οιονδήποτε τρόπο κρίνουν πρόσφορο.
Ως αντιπρόσωποι επιλέγονται πρόσωπα που είτε είναι ήδη εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. ή έχουν εκλεγεί ως αναπληρωματικά μέλη και κατοικούν σε τόπους όπου κρίνεται σκόπιμη η αντιπροσώπευση της Αδελφότητας, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, Λαμία, Αγρίνιο, Χαλκίδα.

Άρθρο 15
Επιτροπές της Αδελφότητας

Για την καλύτερη ευόδωση των σκοπών της Αδελφότητας συγκροτούνται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:
1) Τριμελής Επιτροπή Εκπολιτιστικών Εκδηλώσεων με σκοπό την διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων, συνεστιάσεων, εκδρομών, διαλέξεων κ.ά. Η επιτροπή αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. ή και από τακτικά μέλη εκτός Δ.Σ. της Αδελφότητας.
2) Τριμελής Επιτροπή Μουσείου. Σκοπός της επιτροπής είναι να μεριμνά για την ευπρεπή εμφάνιση του μουσειακού χώρου, για την καταγραφή και ταξινόμηση των νέων εκθεμάτων, για την διασφάλιση της φύλαξης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Μουσείου. Η επιτροπή είναι πενταμελής, απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μέλη του Δ.Σ. της Αδελφότητας και προβαίνει σε σχετικές εισηγήσεις. Δύναται να πλαισιώνεται από μέλη εκτός Δ.Σ. με έκδηλο ενδιαφέρον, εμπειρία ή ειδίκευση σε σχετικά θέματα.

Άρθρο 16
Σφραγίδα Αδελφότητας

Η Αδελφότητα έχει κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία της και χρονολογία 1885 και στη μέση ως σύμβολο συστάδα ελάτης.

Άρθρο 17
Τροποποίηση του Καταστατικού

Η τροποποίηση του καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό. Για την απαρτία της Συνέλευσης αυτής πρέπει να παρίσταται το 51% (μισοί συν ένας) των τακτικών μελών της Αδελφότητας. Οι αποφάσεις της πρέπει να παίρνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

Άρθρο 18
Διάλυση Αδελφότητας

Η διάλυση της Αδελφότητας Μικροχωριτών επέρχεται όταν συντρέχουν οι λόγοι των άρθρων 104 και 105 του Α.Κ. ή μετά από απόφαση Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να συγκληθεί αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Για την απαρτία της Ειδικής αυτής Γενικής Συνέλευσης απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 75% των ταμιακώς εντάξει μελών της και η απόφαση θα πρέπει να συγκεντρώνει τη σύμφωνη γνώμη των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Άρθρο 19
Περιουσία Αδελφότητας

Σε περίπτωση που καταστεί αναπόφευκτη η διάλυση της Αδελφότητας Μικροχωριτών, η περιουσία της να περιέρχεται στο Τοπικό Συμβούλιο Μικρού Χωριού Ευρυτανίας, με την υποχρέωση να συνεχίσει τη διατήρηση και λειτουργία του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου του Μικρού Χωριού και την περιοδική έκδοση της Αδελφότητας «Μικροχωρίτικα Γράμματα».

Άρθρο 20
Ακροτελεύτιο άρθρο

Το παρόν καταστατικό που περιέχει είκοσι (20) άρθρα μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν, εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύει όπως τροποποιήθηκε από την εγγραφή της τροποποίησης στο τηρούμενο δημόσιο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Ο Πρόεδρος της Γ. Σ.                           Ο Γραμματέας της Γ.Σ

 

Μπορείτε να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε το ισχύον καταστατικό του 2009 εδώ .